Luthar, Oto, Slovenska akademija znanosti in umetnosti