Liubov V. Churkina. Dialektnaia struktura praslavianskogo iazyka po dannym iuzhnoslavianskoi leksiki. Ljubljana, 1992.

Tom Priestly

Keywords


Proto-Slavic language; Dialects; Lexicology

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.7152/ssj.v15i1.4190

Copyright (c)